Objawienie Pańskie. Tajemnica 2 światła Objawienie Jezusa na weselu w KanieObjawienie Pańskie. Tajemnica 2 światła        Objawienie Pańskie. Tajemnica 2 światła Objawienie Pańskie. Tajemnica 2 światła

Objawienie Pańskie. Tajemnica 2 światła rozważania różańca.

Home
Up
ROZWAZANIA
Tajemnica 1 Radosna
Tajemnica 2 Radosna
Tajemnica 3 Radosna
Tajemnica 4 Radosna
Tajemnica 5 Radosna
Tajemnica 1 Bolesna
Tajemnica 2 Bolesna
Tajemnica 3 Bolesna
Tajemnica 4 Bolesna
Tajemnica 5 Bolesna
Tajemnica 1 Światła
Tajemnica 2 Światła
Tajemnica 3 Światła
Tajemnica 4 Światła
Tajemnica 5 Światła
Tajemnica 1 Chwalebna
Tajemnica 2 Chwalebna
Tajemnica 3 Chwalebna
Tajemnica 4 Chwalebna
Tajemnica 5 Chwalebna
Tajemnice Radosne
Tajemnice Bolesne
Tajemnice Chwalebne
Tajemnice Swiatla
Odmawianie Różańca

 

 

 

Tajemnica 2 Światła - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie

 

„Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów” (J 2,2).Podczas uroczystości weselnych, w pewnym momencie spostrzegła Ma- ryja zakłopotanie gospodarzy, bo zabrakło wina. Zwraca się więc Maryja do Syna ze słowami „Wina nie mają”, a do pozostałych mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Tu w Kanie Galilejskiej po raz pierwszy tak widocznie i czytelnie objawił Chrystus swoją Boską Moc przemieniając wodę w wino. Uczynił to na prośbę i przez wstawiennictwo swojej Matki. Ukazał przez to, że nie jest mu obojętny ludzki niepokój i gotów jest zaradzać także potrzebom przyziemnym, aby otworzyć ludzkie oczy na prawdę wiary. Chrystus w Kanie objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Objawienie Pańskie. Tajemnica 2 światła

 

objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, 

 

Maryja obecna jest w Kanie Galilejskiej jako Matka Jezusa — i w sposób znamienny przyczynia się do owego „początku znaków” objawiających mesjańską moc Jej Syna. Oto, kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina>>. Jezus Jej odpowiedział: <Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?>>” (J 2,34). Wedle Ewangelii św. Jana owa „godzina” oznacza moment wyznaczony przez Ojca, w którym Syn wypełni swoje dzieło i ma doznać uwielbienia. Chociaż więc to, co Jezus odpowiedział swej Matce, zdaje się wskazywać raczej na odmowę, tym niemniej Maryja zwraca się do sług ze słowami: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Wtedy Jezus nakazuje sługom napełnić wodą stągwie tam stojące — a woda staje się winem, lepszym niż to, jakie uprzednio zostało podane gościom weselnym. W tekście Janowym opisu wydarzenia z Kany zarysowuje się to, w czym to nowe macierzyństwo wedle Ducha, a nie tylko wedle ciała, konkretnie się przejawia. Przejawia się, więc w trosce Maryi o ludzi, w wychodzeniu im naprzeciw w szerokiej skali ich potrzeb i niedostatków. W Kanie Galilejskiej została ukazana jedna tylko konkretna odmiana ludzkiego niedostatku, pozornie drobna i nie największej wagi („wina już nie mają”). Posiada ona jednak znaczenie symboliczne: owo wychodzenie naprzeciw potrzebom człowieka oznacza równocześnie wprowadzenie ich w zasięg mesjańskiej misji i zbawczej mocy Chrystusa. Jest to, więc pośrednictwo: Maryja staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień. Jej pośrednictwo ma, więc charakter wstawienniczy: Maryja „wstawia się” za ludźmi. Ale nie tylko to: jako Matka równocześnie chce, aby objawiła się mesjańska moc Jej Syna. Matka Chrystusa staje się wobec ludzi rzecznikiem woli Syna, ukazując te wymagania, jakie winny być spełnione, aby mogła się objawić zbawcza moc Mesjasza. W Kanie, dzięki wstawiennictwu Maryi i posłuszeństwu sług, Jezus zapoczątkował „swoją godzinę”.

 

objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, 

 

Podczas godów w Kanie ta miłościwa Pani spostrzega troskę I niepokój gospodarzy uczty. Natychmiast okazuje współczucie I Jej gorliwa miłość sprawia, że na tym nie poprzestaje, lecz pragnie przyjść z pomocą. I co czyni, aby im pomóc? Zwraca się zaraz do Syna I wypowiada te proste słowa: Nie mają wina! I Syn dla Maryi spieszy z pomocą gospodarzom uczty, i to w chwili, gdy nie nade szła jeszcze godzina, aby ujawnić się i zacząć publiczną działalność. Najświętsza Dziewico, skoro ulitowałaś się nad małżonkami z Kany Galilejskiej i wybawiłaś ich z opresji, uproś Go również, aby uczynił dla mnie podobny cud i obdarzył łaskami, których potrzebuję, aby godnie Go przyjąć.

 

objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, 

 

Współczuj Maryi w cierpieniach, których przysparzają Jej współbracia, bo nie dość, że grzesząc, doprowadzili do zguby Jej Syna, to oddalają się od Niego coraz bardziej, zamiast Go poszukiwać, I w ten sposób mnożą własne winy, odkładając z dnia na dzień swe nawrócenie. Proś Boga o na wrócenie dla nich.

 

objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, 

 

Nijakość jakaś wszędzie. Nijaki to żaden, bez wartości i znaczenia. Nijaka miłość w nudę się zmienia. Ni- jakie życie przecieka przez ręce jak woda. A wtedy już nic nie warto, bo i po co, bo i komu... Nie wina, ale laski ludzie nie mają, a bez laski wszystko jest byle jakie. Trzeba, więc tę wodę nijakości życia i miłości przynieść Mu, niech dotknie i przemieni, smak nowy, nieznany, ukryty da poczuć. Powiedz, jak go nie tracić szybko, Matko cudownej przemiany?

 

objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, 

 

Maryja w Kanie Galilejskiej powiedziała do Jezusa: „Nie mają już wina”. Bądźmy i my także, jak Ona, świadomi potrzeb ludzi ubogich, niezależnie od te- go, czy będą to potrzeby duchowe czy materialne, i tak jak Ona hojnie dzielmy się z innymi miłością i łaską, którymi sami zostaliśmy obdarzeni. (...) Troska o innych jest początkiem świętości. Jeśli nauczysz się sztuki myślenia o bliźnich, będziesz coraz bardziej podobny do Chrystusa; Jego, bowiem serce było dobre i łagodne, On zawsze myślał o potrzebach innych. Nasze powołanie, jeśli ma być piękne, musi być przepełnione troską o bliźnich.

 

objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, 

 

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). A co mówi? Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali” (J 13, 34). To samo przykazuje tego najbardziej pragnie — zarówno Jezus, jak i Maryja. Maryjo, pozwól mi godnie wypełnić ten podwójny nakaz Jezusa. Wówczas objawi On we mnie swoją chwałę i prawdziwie będę Jego uczniem. Uwielbiam cię, Trójco Święta, z Maryją, Pośredniczką łask wszelkich, w tajemnicy objawienia się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.

 

objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, 

 

Idąc za Nim, idziemy bezpiecznie, nie zbłądzimy. Je go nauka tylko prawdą, Jego wzór świętością, Jego miłość szczęściem i zadowoleniem serca. To jest sekret miłości: dla miłości Ukochanego spełniać Jego najświętszą wolę, w jakikolwiek sposób nam się objawia. Duszy, która w niczym nie szuka siebie, ale szuka spełnienia woli Bożej, chociaż by dużo ją kosztowało wykonanie tego, czego Pan Bóg żąda, takiej duszy Pan Jezus zawsze dać raczy poznać wolę swą najświętszą i nie dopuści, żeby ona zeszła z drogi Bożej, a gdyby przez ułomność upadła na chwilę, Pan Jezus ją oświeci, da jej to poznać i pociągnie ku sobie.

 

objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, 

 

Przemiana wody w wino to wewnętrzna przemiana każdego z nas dokonana przez Chrystusa. Bo tak jak woda w stągwiach nie wytrzymała gorąca emanującego z rąk Chrystusa i zaczęła się przemieniać, tak i my, stągwie wypełnione wodą, winniśmy się przemieniać w pobliżu Chrystusa. Musimy się do Niego zbliżyć, musimy Go zaprosić do swojego życia. Wtedy On dokona cudu. Módlmy się o dobrą przemianę nas wszystkich.

 

objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, 

 

 

bullet

Objawienie.

bullet

Objawienie Panskie.

 rózaniec swiety   rozwazania rózancowe  tajemnice rózanca rozwazania  odmawianie rozanca  rózaniec jak odmawiac  tajemnice chwalebne  tajemnica chwalebna  tajemnica bolesna  tajemnice bolesne  tajemnica swiatla  tajemnica swiatła rózanca  tajemnica radosna  tajemnice radosne T\TS2.htm

Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. Objawienie w Kanie Rózaniec tajemnica swiatla 2 Objawienie Panskie Tajemnica 2 Rózaniec swiety rozwazania. objawienie, tajemnica swiatla, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, tajemnice swiatla rozwazania ,tajemnica swiatla, tajemnice swiatla, rozaniec, tajemnice rozanca, tajemnice rozancowe, rozwazania, rózaniec swiety, rózaniec rozwazania, tajemnice rózanca swietego, rozwazania rozancowe Rózaniec rozwazania - tajemnice rozanca. Objawienie w Kanie Rózaniec tajemnica swiatla 2 Objawienie Panskie Tajemnica 2 Rózaniec swiety rozwazania.

Tajemnica Radosna 1 - Zwiastowanie Tajemnica Radosna 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnica Radosna 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnica Radosna 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnica Radosna 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnica Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnica Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnica Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnica Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnica Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnica Bolesna 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnica Bolesna 2 - Biczowanie Tajemnica Bolesna 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnica Bolesna 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnica Bolesna 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnica Chwalebna 1 - Zmartwychwstanie Tajemnica Chwalebna 2 - Wniebowstąpienie Tajemnica Chwalebna 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnica Chwalebna 4 - Wniebowzięcie Tajemnica Chwalebna 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, 

Tajemnice Radosne 1 - Zwiastowanie Tajemnice Radosne 2 - Nawiedzenie Św. Elżbiety Tajemnice Radosne 3 - Narodzenie Chrystusa Tajemnice Radosne 4 - Ofiarowanie Pana Jezusa Tajemnice Radosne 5 - Odnalezienie Jezusa w świątyni
Tajemnice Światła 1 - Chrzest Jezusa w Jordanie Tajemnice Światła 2 - Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Tajemnice Światła 3 - Nauczanie Pana Jezusa Tajemnice Światła 4 - Przemienienie Pańskie Tajemnice Światła 5 - Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne 1 - Modlitwa Chrystusa w Ogrójcu Tajemnice Bolesne 2 - Biczowanie Tajemnice Bolesne 3 - Cierniem Ukoronowanie Tajemnice Bolesne 4 - Dzwiganie krzyża na Kalwarię Tajemnice Bolesne 5 - Śmierć Jezusa na Krzyżu
Tajemnice Chwaleble 1 - Zmartwychwstanie Tajemnice Chwaleble 2 - Wniebowstąpienie Tajemnice Chwaleble 3 - Zesłanie Ducha Świętego Tajemnice Chwaleble 4 - Wniebowzięcie Tajemnice Chwaleble 5 - Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królową Nieba i Ziemi

objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, objawienie, tajemnica swiatla 2, objawienie panskie, rózaniec tajemnice swiatla 2, objawienie w kanie, przemienienie wody w wino, 

 

Home ] Pieśni Religijne ] Rozważania Różańcowe ] Jan Paweł II ] PRACA USA ] Polacy na Ukrainie ] Wspólnoty Modlitewne ] Piesza Pielgrzymka ] Księgarnia Św. Jacka ] Amerykańska Częstochowa ] Polskie Parafie ] Radio Maryja - TV TRWAM ] Porady i Sugestie ] Kontakty - Contact us ]