Wyznanie wiary, Skład Apostolski, Wierze w Boga


Piesni religijne – spiewnik pieśni kościelnych. Katolicka Polonia

 

Wyznanie wiary
Wierzę w Jednego Boga Ojca Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych I w jednego Pana Jezusa Chrystusa Syna Bożego Jednorodzonego który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami Bóg z Boga, Światłość ze Światłości Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego  Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego począł się z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia jak oznajmia Pismo i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, swięty, powszechny i apostolski Kościół Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych
i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen

 

 

Sklad Apostolski
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

 

 

bullet

Wyznanie wiary

bullet

Wyznanie wiary

bullet

Wyznanie wiary

bullet

Sklad Apostolski

bullet

Sklad Apostolski

bullet

Sklad Apostolski

bullet

Wierze w Boga

bullet

Wyznanie wiary

bullet

Sklad Apostolski

bullet

Wierze w Boga